Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
258 người đang online


Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.