Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Lang Chánh


Kiểm tra, thẩm định thôn Tân Thủy xã Tân Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.