Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho công chức, viên chức, cán bộ thôn, bản, thuộc nhóm đối tượng 3, tại Lang Chánh

Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 03 năm 2024, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 104 học viên là cán bộ công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản khu phố thuộc nhóm đối tượng 3. Lớp bồi dưỡng nằm trong khuôn khổ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến dự khai mạc có đồng chí Cầm Bá Tường Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Cường Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Cầm Bá Tường Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về công tác dân tộc ở Việt Nam. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số. Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời lớp sẽ tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại bản Bút xã Nam Xuân huyện Quan Hóa.

Qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, bí thư và trưởng các thôn, bản, khu phố nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS, chính sách dân tộc; nắm bắt phong tục tập quán từng dân tộc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng; công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Từ đó làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với công tác dân tộc góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội tại cơ sở vùng DTTS. Đồng thời, vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác, góp phần thực hiện tốt các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện./.

Ngọc Thỏa Trung Tâm Văn hóa TT-TT&DL huyện