Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024, UBND huyện Lang Chánh xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các công trình là một trong những nhiệm vụ trọng yếu cần phải làm ngay.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024

Ngày 26/3, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các công trình dự án năm 2024.

Tổng công trình, dự án được phê duyệt và khởi công mới trên địa bàn huyện Lang Chánh tính đến tháng 3 là 44 công trình, giá trị phê duyệt vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến nay, bao gồm các công trình chuyển tiếp là 1.114.184 triệu đồng, giá trị ước thực hiện từ khi khởi công tính đến 25/3 là 134,294,5 triệu đồng đạt 10% so với tổng giá trị được phê duyệt.

Tình hình giải ngân 03 tháng đầu năm là 40,591,3 triệu đồng, đạt 7,58% kế hoạch vốn giao năm 2024, các dự án do tỉnh quản lý đạt tỷ lệ 11,03%. Đối với các chương trình dự án thuộc chương trình đầu tư công của huyện: kế hoạch vốn 398,709,6 triệu đồng giải ngân đạt 6,4%.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực hiện đúng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các công trình dự án; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thanh toán vốn cho dự án khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định, giải quyết khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án trọng điểm; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công ở những nơi đã được bàn giao mặt bằng; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, có chế tài xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn các công trình dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, không để chậm tiến độ…

Đồng chí: Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ phân công các đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, các phòng, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và vốn các công trình dự án năm 2024 đã đề ra.

Ngọc Thỏa Trung Tâm Văn hóa TT-TT&DL huyện