CƠ CẤU TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Xuân Hồng

 Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

  2

 Lữ Đức Chung

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

 Hoàng Văn Thanh

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

 Lê Văn Luyến

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện

5

 Hoàng Thị Hồng

 Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch  HĐND huyện

6

 Lê Đức Tiến

 Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

7

 Lương Tuấn Huê

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

8

 Phạm Thị Oanh

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

9

 Nguyễn Quang Thủy

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

10

 Tạ Hồng Sơn

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện

11

 Lương Văn Phúc

  y viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

12

 Đỗ Văn Cường

 Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

 Lê Văn Khánh

 Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

14

 Lê Thanh Soan

 Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy

15

 Lò Văn Luân

 Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

16

 Nguyễn Thị Ánh Ngọc

 Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện

17

 Lê Hồng Chuyên

 Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

18

 Lê Thị Kiêu

 Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

19

 Lê Minh Châu

 Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

20

 Quách Văn Hoan

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

21

 Nguyễn Ngọc Sơn

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

22

  Lê Quang Tùng

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

23

 Lê Hải Hưng

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng LĐ - TB & XH huyện

24

 Vũ Thế Vinh

  Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh

25

 Lê Minh Thư

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc

26

 Lò Văn Xuân

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương

27

 Lê Hữu Tuân

 Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng ủy xã Yên Thắng

28

 Đỗ Thanh Thủy

 Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 


DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Xuân Hồng

 Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

 Lữ Đức Chung

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

 Hoàng Văn Thanh

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Xuân Hồng

 Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

 Lữ Đức Chung

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

 Hoàng Văn Thanh

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

 Lê Văn Luyến

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện

5

 Hoàng Thị Hồng

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

6

 Lê Đức Tiến

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

7

 Lương Tuấn Huê

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

8

 Phạm Thị Oanh

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện

9

 Nguyễn Quang Thủy

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

10

 Tạ Hồng Sơn

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện

11

 Lương Văn Phúc

   Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN ĐẢNG HUYỆN ỦY:

I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Lê Văn Khánh

 Chánh Văn phòng

0869.797.858

2

  Lương Ngọc Lập

 Phó Chánh Văn phòng

0965.529.996

3

  Lê Thị Thùy Dương

 Phó Chánh Văn phòng

0986.482.599

1. Chức năng 

1.1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ. 

1.2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện 

a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; sắp xếp chương trình công tác của ban thường vụ huyện uỷ, bí thư và các phó bí thư huyện uỷ; thực hiện công tác đối ngoại của huyện uỷ; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ. 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy 

chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo ban thường vụ, thường trực huyện uỷ. 

c) Là đầu mối giúp thường trực huyện uỷ xử lý công việc hằng ngày; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực huyện uỷ, ban thường vụ và huyện uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

d) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của huyện uỷ và của văn phòng huyện uỷ. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định. 

đ) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến huyện uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. 

e) Là chủ sở hữu tài sản của huyện uỷ theo uỷ quyền của ban thường vụ huyện uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ theo phân công, phân cấp. 

g) Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc huyện uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện. 

h) Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

i) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện uỷ. 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc huyện uỷ. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. 

c) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng. 

2.3. Thẩm định, thẩm tra 

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính và các lĩnh vực khác khi được thường trực, ban thường vụ huyện uỷ giao trước khi trình huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ. 

2.4. Phối hợp 

a) Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của huyện uỷ; sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ. 

b) Với các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của huyện uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời thường trực, ban thường vụ huyện uỷ. 

c) Với các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu, giúp ban thường vụ, thường trực huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính... 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao. 

3. Tổ chức bộ máy 

3.1. Lãnh đạo: Gồm chánh văn phòng, phó chánh văn phòng. Số lượng phó chánh văn phòng do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

3.2. Biên chế của văn phòng huyện uỷ do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Phạm Thị Oanh

 Trưởng ban

0869.875.775

2

  Trịnh Duy An

 Phó Trưởng ban

0982.874.189

1. Chức năng 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện uỷ. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện 

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. 

b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về công tác tuyên giáo. 

c) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. 

d) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ. 

đ) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm chính trị cấp huyện. 

e) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo. 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

a) Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, kết luận của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo. 

b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

c) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ. 

d) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương. 

2.3. Thẩm định, thẩm tra 

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình thường trực huyện uỷ, ban thường vụ, huyện uỷ. 

2.4. Phối hợp 

a) Với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ. 

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý. 

b) Với ban tổ chức huyện uỷ, trung tâm chính trị huyện và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao. 

3. Tổ chức bộ máy 

3.1. Lãnh đạo: Gồm trưởng ban, phó trưởng ban. Số lượng phó trưởng ban do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị. 

3.2. Biên chế của ban tuyên giáo huyện uỷ do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Lương Tuấn Huê

 Trưởng ban

0977.789.188

2

  Lê Văn Hùng

 Phó Trưởng ban

0379.898.789

3

  Phạm Thanh Tùng

 Phó Trưởng ban

0974.896.184

4

 Lê Văn Nam

 Phó Trưởng ban (Kiêm nhiệm)

0986.216.661

1. Chức năng 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện 

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của  huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. 

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của ban thường vụ, huyện uỷ. 

c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý. 

d) Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của huyện uỷ và ban thường vụ huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

đ) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, huyện uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định. 

e) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện. 

g) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của huyện uỷ.

h) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc huyện uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ. 

c) Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

2.3. Thẩm định, thẩm tra  

a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ trước khi trình ban thường vụ, huyện uỷ. 

b) Thẩm định và trình thường trực huyện uỷ, ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định. 

d) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng. 

đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện. 

2.4. Phối hợp 

a) Với các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. 

b) Với phòng nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thê hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp. 

c) Với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã. 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao. 

3. Tổ chức bộ máy 

3.1. Lãnh đạo: Gồm trưởng ban, phó trưởng ban (1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là trưởng phòng nội vụ huyện). Số lượng phó trưởng ban do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

3.2. Biên chế của ban tổ chức huyện uỷ do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Lê Văn Luyến

 Trưởng ban

0979.874.198

2

  Lò Văn Luân

 Phó Trưởng ban

0976.705.456

1. Chức năng 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện 

a) Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về công tác dân vận. 

b) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ. 

d) Tham mưu, giúp cấp uỷ nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện công tác dân vận chính quyền. 

đ) Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

e) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận. 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

a) Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ về công tác dân vận. 

b) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện. 

2.3. Thẩm định, thẩm tra 

a) Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình ban thường vụ, huyện uỷ. 

b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện. 

2.4. Phối hợp 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận. 

b) Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ, huyện uỷ. 

c) Với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng. 

d) Với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ. 

đ) Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý. 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao. 

3. Tổ chức bộ máy 

3.1. Lãnh đạo: Gồm trưởng ban, phó trưởng ban. Số lượng phó trưởng ban do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

3.2. Biên chế của ban dân vận huyện uỷ do ban thường vụ huyện uỷ xem xét, quyết định. 

V. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Lương Văn Phúc

 Chủ nhiệm

0986.510.567

2

  Lê Thanh Soan

 Phó Chủ nhiệm Thường trực

0971.671.965

3

  Lê Thị Thắm

 Phó Chủ nhiệm

0945.668.638

1. Chức năng 

Là cơ quan tham mưu, giúp uỷ ban kiểm tra huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ giao; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của huyện uỷ. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện 

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ và nhiệm vụ do huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do uỷ ban kiểm tra huyện uỷ quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của huyện uỷ. 

b) Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để uỷ ban kiểm tra huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

c) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng. 

d) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan uỷ ban kiểm tra huyện uỷ. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra huyện uỷ. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra huyện uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ khi cần thiết. 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. 

2.3. Thẩm định, thẩm tra 

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình ban thường vụ, huyện uỷ. 

2.4. Phối hợp 

a) Với ban tổ chức, văn phòng huyện uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của huyện uỷ. 

b) Với ban tổ chức huyện uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý. 

c) Với các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

d) Với các ban đảng giúp huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này. 

đ) Với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ. 

vu 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và uỷ ban kiểm tra huyện uỷ giao. 

3. Tổ chức bộ máy 

3.1. Lãnh đạo: Gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Số lượng phó chủ nhiệm do ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện xem xét, quyết định theo quy định của Trung ương. 

Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra là thủ trưởng cơ quan uỷ ban kiểm tra, các phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra là phó thủ trưởng cơ quan uỷ ban kiểm tra. 

3.2. Biên chế của cơ quan uỷ ban kiểm tra huyện uỷ do ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện xem xét, quyết định.

Ban biên tập Cổng TTĐT huyện