UBND huyện: Hội nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 6/12, UBND huyện tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2023, đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thẩm định bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023 và 5 năm, giai đoạn 2019 - 2023. Đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung của phong trào sát với tình hình thực tế của huyện; Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động tích cực triển khai thực hiện phong trào tới các khu dân cư  và hộ gia đình; các thôn bản, khối phố theo  hướng dẫn của tỉnh, của huyện; phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã triển khai đồng bộ các nội dung trong thực hiện phong trào, từ đó đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, trở thành phong trào lớn thực hiện có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 

Toàn cảnh hội nghị

Về thực hiện tiêu chí các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo quy trình đăng ký điển hình như: Xã Tân Phúc, thị trấn Lang Chánh đã tổ chức hướng dẫn các thôn, làng, bản, khu phố phát động đăng ký đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình. Đối với công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục, tiêu biểu xã Yên Khương đã công nhận và khen thưởng cho 45 hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu của xã năm 2023.

Trong năm 2023 trên địa bàn huyện có 56/78 Khu dân cư đủ điều kiện đăng ký công nhận Khu dân cư văn hóa và đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt 71,8% (đạt vượt 1,8% so với kế hoạch năm). Công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục, sau khi ra soát trên địa bàn huyện có 03 Khu dân cư, đủ điều kiện 5 năm liên tục đảm bảo theo quy đinh và được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận Khu dân cư văn hóa 5 năm giai đoạn (2019 - 2023) gồm: bản Năng Cát, bản Hắc, bản Giàng Vìn, xã Trí Nang.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại cuộc họp các thành viên BCĐ tập trung thảo luận thống nhất về các nội dung liên quan, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện trong những năm tiếp theo. Các thành viên Ban chỉ đạo cũng đề xuất tháo gỡ một số vấn đề khó khăn hiện nay như về vệ sinh môi trường, cảnh quan môi tại các nhà văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, an ninh trật tự....

Đồng chí Đỗ Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục có sự phối hợp sát sao để giúp các xã, thị, đơn vị hoàn thiện các tiêu chí theo yêu cầu đạt danh hiệu văn hóa; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện PTTDĐKTXDĐSVH, Phòng Văn hóa và Thông tin, chủ trì, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban, ngành theo hằng năm và giai đoạn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng Phong trào trên địa bàn huyện, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo, Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đưa tin, bài phản ánh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong Phong trào nhằm tạo chuyển biến tích cực và sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên; các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả Phong trào gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở.

Đình Toàn - Trung tâm VHTT-TT & DL