Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023

Ngày 29/11/2023, BTV Huyện ủy Lang Chánh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 11 năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Lữ Đức Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận số 37 của BTV huyện ủy Lang Chánh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2023. Báo cáo tổng kết cấp ủy năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Nghị quyết BCH Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023, Kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại hạn chế của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023, Dự thảo bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ. Dự thảo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.  Dự thảo Quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm năm 2023. Báo cáo tình hình thực hiện công tác QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.  Dự toán thu ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách địa phương năm 2024....

 

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11 năm 2023

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11 năm 2023

    Báo cáo tổng kết cấp ủy năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 chỉ rõ: Năm 2023, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, của tỉnh, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ổn định. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 2.354 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất là 4,53%, xếp thứ 10 toàn tỉnh về tốc độ phát triển năm 2023. Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất có chiều hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, ổn định tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, tăng tỷ trọng các ngành thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 28,9 triệu đồng, đạt 107,0% kế hoạch và 106,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội cơ bản được duy trì, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được duy trì, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.     Cùng với những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2023 như nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt đến thời điểm này toàn huyện còn một số chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó có các chỉ tiêu khó hoàn thành như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm, Tỷ lệ xã, thôn bản đạt chuẩn NTM, Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP.

    Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trong đó đề xuất một số chỉ tiêu gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, tránh xa rời thực tiễn nhưng vẫn phải đảm bảo tính phấn đấu và hướng phát triển. Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được, hội nghị đã tập trung chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt từ đó nêu lên phương hướng nhằm khắc phục và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trong năm 2024 như: Các chỉ tiêu đề ra cần sát, đúng với tình hình thực tiễn ở địa phương, đảm bảo tính phấn đấu nhưng cũng tránh xa rời thực tiễn, các mục tiêu nhiệm vụ năm  2024 cần bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh, một số chỉ tiêu nhiệm vụ như chỉ tiêu xây dựng NTM cần xác định thấp hơn để tập trung nguồn lực thực hiện, đối với báo cáo tổng kết cần có sự so sánh để nêu bật kết quả đạt được, thể hiện được sự tăng trưởng, cần tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp. Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao giá trị sản xuất, cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong thực hiện các chính sách giảm nghèo tại các địa phương, tạo điều kiện thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triền khai các công trình dự án trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng kết luận nhiều nội dung quan trong tại hội nghị

 

Kết luận các nội dung tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của huyện trong năm 2023, đồng chí khẳng định: trong năm 2023 huyện có nhiều dự án lớn được đầu tư, triển khai thực hiện, đặc biệt là các công trình, dự án làm thay đổi hạ tầng cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đối với báo cáo tổng kết công tác cấp ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu văn phòng huyện ủy chỉnh sửa, bổ sung thêm các ý kiến của đại biểu tại hội nghị và một số nội dung còn thiếu, sắp xếp, trình bày khoa học, đảm bảo xúc tích, đủ ý, nêu rõ những đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành, đánh giá trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Các ngành chuyên môn khẩn trương tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đấu giá đất trong năm 2024. Công tác xây dựng NTM cần đánh giá lại kết quả thực hiện, kiểm điểm trách nhiệm những đơn vị đã đăng ký nhưng không triển khai thực hiện. Tập trung đẩy mạnh công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công. Việc bố trí, sắp xếp khu dân cư đảm bảo mỹ quan tại các khu dân cư mới. Cần ưu tiên phát triển du lịch, xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn trên địa bàn, xác định các điểm du lịch trọng điểm, cần có định hướng trong đầu tư hỗ trợ để phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư các hạ tầng thiết yếu như: Bản Peo, Bản Ngày. Cần tập trung cho công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ, tiếp tục rà soát lại cán bộ để có kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm, ổn định tổ chức bộ máy.

Đối với chương trình công tác của BTV Huyện ủy năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa bám sát quy chế làm việc của của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII. Một số kế hoạch thực hiện cần triển khai ở thời điểm sớm hơn, thậm chí 1 số chương trình cần triển khai từ đầu năm nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch đề ra./.

 

 

 

Lê Thiết - Trung tâm VHTT-TT & DL