Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối giữa điểm cầu Bộ Nội vụ tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Lang Chánh

Tại Thanh Hóa, hội nghị còn được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Lang Chánh.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Lang Chánh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở và các nghị định hướng dẫn thi hành gồm: Nghị định số 59 /NĐ-CP  ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/NĐ-CP  ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; giới thiệu những điểm mới so với những quy định trước đây, đặc biệt những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện, giải đáp các vướng mắc, lúng túng của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, trong đó có xây dựng Nghị quyết của HĐND các cấp quyết định các biện pháp thực hiện, việc tổ chức các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Lang Chánh

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ Tư ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất từ trước tới nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 theo tinh thần đề cao quyền làm chủ của nhân dân. 

Luật được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn mới nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc công khai, minh bạch, thực hiện dân chủ. 

Những nội dung được phổ biến, quán triệt tại hội nghị sẽ góp phần quan trọng để lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương nắm rõ, nắm chắc và thực hiện đúng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở./.

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện