Huyện Lang Chánh tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 22-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Dự và chỉ đạo đầu cầu huyện Lang Chánh có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, các phòng UBND huyện, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể cấp huyện.

           Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 600 điểm cầu từ tỉnh đến các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn với hơn 20.000 đại biểu tham dự. huyện Lang Chánh có 13 điểm cầu, 01 điểm cầu Huyện ủy, 02 điểm cầu thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc là cơ quan đơn vị cấp huyện, 10 điểm cầu cấp xã, thị trấn. Toàn huyện có 509 đại biểu tham dự hội nghị.

            Phát biểu khai mạc hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Từ ngày 3 đến ngày 9-10-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có việc họp bàn thông qua định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản đó là: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng, chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

           Với việc ban hành 3 Nghị quyết quan trọng này, có thể khẳng định đến Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn trong chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, cũng như trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tại điểm cầu Lang Chánh

 

             Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp truyền đạt thêm một lần nữa những điểm cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

              Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, trong đó nêu rõ mục tiêu tổng quát là: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thẩm quyền và tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, quyền lực Nhà nước được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực; thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhanh, bền vững.

              Về dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Quán triệt Nghị quyết số 28, Kế hoạch số 12 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 28; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 28…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong đó nêu rõ: Phấn đấu phát triển ngành công nghiệp với tốc độ nhanh, bền vững, làm nền tảng chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết hợp giữa phát triển công nghiệp với đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

            Phát triển công nghiệp hướng đến các ngành có hàm lượng công nghệ và chuyên môn hóa cao, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ gắn kết với phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn; phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Miền Trung và cả nước, gắn với phát triển bền vững,

              Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực; hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao, an toàn; có các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, xây dựng được thương hiệu mạnh. Xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, môi trường sinh thái được bảo vệ.

              Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

             Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

              Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, bảo đảm sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới.

              Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

                 Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

              Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm việc làm cho công nhân lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động ra quân sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tại điểm cầu Huyện Lang Chánh, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đã chỉ đạo: toàn thể các cơ quan, đơn vị trên địa ban huyện nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Việt Hoàng Ban TG-HU