Giao An cơ bản hoàn thành phục tráng 30 ha luồng theo chỉ tiêu 2019

Giao An là 1 trong những địa phương có diện tích rừng luồng tương đối lớn, Để phát huy hiệu quả và lợi thế của cây luồng, nâng cao lợi ích kinh tế từ cây luồng đem lại, Những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục, phát triển rừng luông. thực hiện kế hoạch năm 2019, Giao An có 30 ha rừng luồng phục tráng. đến nay xã đã tiến hành cho nhân dân bỏ phân đợt 2 được trên 90% diện tích.

Cây luồng là cây bản địa, có giá trị kinh tế cao, sớm cho thu hoạch mà không phải đầu tư lớn, phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng và trình độ canh tác của địa phương. Không chỉ thế luồng còn góp phần tăng nhanh độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước, tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và là rừng phòng hộ có hiệu quả.

Người dân xã Giao An đang bón phân diện tích rừng luồng còn lại

Với diện tích rừng luồng trên 800 ha, Giao An xác định phát triển cây luồng là thế mạnh, từng bước giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Trong năm 2019, địa phương tổ chức thực hiện phục tráng 30 ha rừng luồng theo chỉ tiêu huyện giao. đến thời điểm này xã đã hoàn thành bỏ phân đợt 2 được trên 90% diện tích. Để thực hiện được kết quả đó, xã đã huy động sức mạnh tổng thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn bản, thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia cải tạo, phục tráng rừng luồng, xây dựng ban chỉ đạo triển khai thực hiện phục tráng rừng luồng, ban quản lý phục tráng rừng luồng tại các làng, bản, chỉ đạo cho các thôn bản rà soát diện tích rừng luồng nghèo kiệt, có nguy cơ thoái hóa, lập danh sách các hộ tham gia phục tráng rừng luồng, niêm yết danh sách các chủ rừng tham gia. để từ đó có các cơ chế, chính sách phù hợp triển khai phục tráng rừng luồng hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chỉ đạo xã, ban quản lý tại các làng, bản đã tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên về kỹ thuật phục tráng, chăm sóc theo hướng dẫn để cây luồng phát triển và trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Đình Toàn Đài TT-TH