Sức dân trong xây dựng nông thôn mới tại thôn Tân Phong

Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới thôn Tân phong xã Tân Phúc đã huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và hỗ trợ bà con xây dựng NTM, Dù còn nhiều khó khăn, nhưng diện mạo của thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Xác định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, ban Thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn dân nắm bắt mục tiêu của Nghị quyết về xây dựng NTM. Nhờ hiểu được xây dựng NTM là xây dựng cuộc sống no ấm, nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng. Điều này thể hiện rõ qua các phong trào huy động sức dân. Để làm được điều đó chính quyền địa phương cùng với ban thôn đã trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai thực hiện. Việc XD NTM được xã, thôn tiến hành công khai, dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất của người dân, do nhân dân trực tiếp làm và giám sát. Chính vì vậy Ngoài xây dựng nhà văn hóa thôn dân đóng góp tiền và ngày công, phải kể đến công trình đường nông thôn nhiều hộ dân “hiến đất” mở rộng đường”. Nhờ sự đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, bộ mặt thôn Tân phong dần thay đổi, đời sống nông dân có nhiều khởi sắc, đã tạo ra chuyển biến, hiệu ứng tốt trong nhân dân về mục tiêu xây dựng NTM. Đến nay thôn đã đạt 12/14 tiêu chí, thu nhập bình quân dầu người đạt 26 triệu đồng người/ năm, những con đường liên thôn đã được cúng hóa trên 90%, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,7%,  80% lao động nông thôn có việc làm, còn 2 tiêu chí chưa đạt đó là: Vệ sinh môi trường, và  nhà ở vườn hộ, để phấn đấu về đích NTM, ban thôn cùng nhân dân phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại đưa thôn về đích NTM trong năm 2019.

Nhân dân thôn Tân Phong tập chung làm vệ sinh các trục đường liên thôn

 

Chủ trương xây dựng NTM đã và đang từng bước đi vào cuộc sống của người dân thôn Tân Phong. Sự chung sức, chung lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn được ghi dấu qua những công trình “ý Đảng, lòng dân”, không những phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế của người dân mà còn tạo bộ mặt mới cho nông thôn Tân Phong. những con đường bê tông mới quanh thôn Tân Phong đã thổi bừng sức sống mới cho một vùng quê. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành trong huyện cùng sự nỗ lực của địa phương, thôn Tân Phong sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch về xây dựng NTM như đã đề ra.

Đình Toàn Đài TT-TH