UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 04 /TB-UBND                               Thanh Hoá, ngày 12  tháng  01  năm 2015

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2015

 

   Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chủ tịch UBND tỉnh phân công lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tĩnh như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1       

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

20 - 01 (thứ 3)

2       

Ông Nguyễn Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch

20 - 02 (thứ 6)

3       

Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch

20 - 3 (thứ 6)

4       

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

20 - 4 (thứ 2)

5       

Ông Nguyễn Đình Xứng     

 Chủ tịch

20 - 5 (thứ 4)

6       

Ông Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

22 - 6 (thứ 2)

7       

Ông Nguyễn Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch

20 - 7 (thứ 2)

8       

Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch

20 - 8 (thứ 5)

9       

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

21 - 9 (thứ 2)

10  

Ông Nguyễn Đình Xứng

Chủ tịch

20 - 10 (thứ 3)

11  

Ông Phạm Đăng Quyền     

Phó Chủ tịch

20 - 11 (thứ 6)

12  

Ông Nguyễn Đức Quyền

Phó Chủ tịch

Thường trực

21 - 12 (thứ 2)

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND tỉnh năm 2015 phải có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, thương binh và Xã hội và các đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu)./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;                                                                                

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                   

- UBND các huyện, TX, TP ;                                                                                      

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Niêm yết tại Trụ sở TD của tỉnh;

- Lưu: VT, TD.                                            Nguyễn Đình Xứng (đã ký)