Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
373 người đang online

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh năm 2023

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
100%

    Thực hiện Công văn số 15304/UBND-THKH ngày 11/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2023, cụ thể như sau:

    I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 29 người, trong đó:

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 14 người, trong đó:

+ Giáo viên văn hóa: 07 người.

+ Giáo viên Tin học: 02 người.

+ Giáo viên Mỹ thuật: 02 người.

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người.

    - Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 15 người, trong đó:

+ Giáo viên Toán: 02 người.

+ Giáo viên Tin học: 02 người.

+ Giáo viên Hóa học: 02 người.

+ Giáo viên Địa lý: 03 người.

+ Giáo viên Tiếng Anh: 02 người.

+ Giáo viên Ngữ Văn: 02 người.

+ Giáo viên Lịch sử: 01 người.

+ Giáo viên Mỹ thuật: 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

    a) Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

    b) Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm

- Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

+ Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

+ Giáo viên Tin học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Tiếng Anh: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Mỹ thuật: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Vị trí Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

+ Giáo viên Toán: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán, giáo viên Toán-Tin hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Tin học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Hóa học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Hóa, giáo viên Vật lý-Hóa, giáo viên Hóa-Sinh hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Địa lý: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Địa lý hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Tiếng Anh: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 + Giáo viên Ngữ Văn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ Văn, giáo viên Văn - Sử hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Ngữ văn, Văn-Sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Lịch sử: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Lịch sử hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Mỹ thuật: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    3. Về hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh.

    II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ (PHIẾU) DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

    1. Hồ sơ dự tuyển:

Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện (Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

    2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ 30 ngày kể từ ngày 20/10/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển viên chức, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Lang Chánh, số 144, Đường 15/2, Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

    3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

    III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh.

    IV. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện, Ban biên tập website huyện Lang Chánh đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện./.

Tải phiếu đăng ký dự tuyển ở đường liên kết bên dưới:

https://docs.google.com/document/d/1RRinC-Ps_uhSSXfNu7llFk0e550mKGIfBZTsdkZBpsA/edit?usp=drive_link

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo...(03/01/2024 6:31 CH)

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển (Vòng 1) Kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...(13/12/2023 3:46 CH)

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào...(12/12/2023 4:21 CH)

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh năm...(20/10/2023 4:44 CH)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°