Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
201 người đang online

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
100%

 

THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 16/12/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Công văn số 17335/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Lang Chánh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở kết quả Biên bản cuộc họp của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, họp chiều ngày 09/01/2023; Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Lang Chánh thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vòng 1; kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu.

b) Tổng số người nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 40 người, trong đó:

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 28 người.

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 12 người, trong đó:

+ Giáo viên Văn hóa: 06 người;

+ Giáo viên Tin học: 03 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người.

c) Số người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được xét chọn tại vòng 1, tiếp tục được tham dự phỏng vấn tại vòng 2: 39 người, trong đó:

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 28 người.

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 11 người, trong đó:

+ Giáo viên Văn hóa: 06 người;

+ Giáo viên Tin học: 02 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người.

 (Có danh sách biểu số 01 kèm theo).

d) Số người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại vòng 1, không được tiếp tục tham dự phỏng vấn tại vòng 2: 01 người, trong đó:

- Vị trí giáo viên Tin học cấp Tiểu học: 01 người.

 (Có danh sách biểu số 02 kèm theo).

* Những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển tại vòng 1 có tên trong danh sách biểu số 02 nêu trên liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện (qua ông Phạm Nguyên, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND) để nhận lại lệ phí xét tuyển đã nộp.

2. Thời gian, địa điểm thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2.

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh sẽ thông báo sau.

Đề nghị những thí sinh đã được xét chọn tại vòng 1 (theo biểu số 01 nêu trên) thường xuyên theo dõi trên trang thông tin điện tử của huyện Lang Chánh để biết thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập liên quan đến nội dung phỏng vấn tại vòng 2 (địa chỉ đăng nhập trên trang thông tin điện tử huyện Lang Chánh: https://langchanh.thanhhoa.gov.vn).

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh năm 2022; Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Lang Chánh thông báo để các ông, bà đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Lang Chánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./.

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH ĐƯỢC XÉT CHỌN TẠI VÒNG 1, TIẾP TỤC THAM DỰ PHỎNG VẤN TẠI VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN LANG CHÁNH

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Quê quán

Hộ khẩu thường trú

Đang HĐ theo QĐ 60 hoặc NĐ 06 của TTCP tại trường Mầm non

Trình độ
đào tạo

Chuyên ngành
đào tạo

Vị trí việc làm cần tuyển

Đối tượng ưu tiên xét trước  (đang dạy HĐ theo QĐ 60 và NĐ 06 của TTCP)

Ưu tiên cộng điểm

Điểm ưu tiên cao nhất

Ghi chú

I

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III: (28 NGƯỜI)

               

1

Phạm Thị Anh

25.9.1995

Nữ

Mường

Xã Giao An, huyện Lang Chánh

Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

2

Lò Thị Chung

08.3.1993

Nữ

Thái

Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

Thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, Thường Xuân

 

SP GDMN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

3

Lê Thị Kim Cúc

17.8.1998

Nữ

Thái

Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

Thôn Pọong, Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

4

Phạm Thị Cúc

01.7.1994

Nữ

Mường

Thị trấn Lang Chánh

Khu phố Nguyễn Trãi, Thị trấn Lang Chánh

HĐQĐ 60

CN

GD MN

GV Mầm non

HĐQĐ 60

DTTS

5

 

5

Hà Thị Cương

20.6.1987

Nữ

Thái

Bản Mè, xã Yên KHương, huyện Lang Chánh

Bản Mè, xã Yên KHương, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

6

Lò Thị Dung

24.9.1996

Nữ

Thái

Bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh

Bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

7

Lò Thị Duyên

08.5.1999

Nữ

Thái

Bản Cú Tá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh

Bản Cú Tá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

8

Lê Thu Hằng

13.8.1999

Nữ

Mường

Thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh

Thiết Ống, huyện Bá Thước

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

9

Vi Thị Hạnh

25.02.1984

Nữ

Thái

Lương Sơn, Thường Xuân

Thôn Khụ I, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh

HĐQĐ 60

CN

GD MN

GV Mầm non

HĐQĐ 60

DTTS

5

 

10

Vi Thị Hồng Hạnh

22.9.2000

Nữ

Thái

Bản Bôn, xã Yên Khương

Bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

11

Lê Thị Hiền

23.9.1994

Nữ

Kinh

Xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

Thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

HĐQĐ 60

CN

GD MN

GV Mầm non

HĐQĐ 60

0

   

12

Lê Thị Huyền

16.02.1996

Nữ

Kinh

Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân

Thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, Thường Xuân

 

SP GDMN

GV Mầm non

 

0

   

13

Nguyễn Thị Huyền

19.10.1996

Nữ

Kinh

Xuân Thiên, Thọ Xuân

Bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh

HĐQĐ 60

CN

GD MN

GV Mầm non

HĐQĐ 60

0

   

14

Trương Thị Huyền

15.01.1995

Nữ

Mường

Thôn Quắc Quên, Đồng Lương, huyện Lang Chánh

Khu phố Chiềng ban 2, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

15

Lê Thị Lụa

29.11.2001

Nữ

Mường

Thị trấn Lang Chánh

Khu phố Chiềng Trải, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

 

CĐSP

GDMN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

16

Mai Thị Nga

19.10.1995

Nữ

Kinh

Tượng Lĩnh, Nông Cống, Thanh Hóa

Đội 1, Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

0

   

17

Lê Thị Ngân

10.9.1988

Nữ

Mường

Thôn Tân Sơn, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

Thôn Tân Sơn, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

HĐQĐ 60

CN

GD MN

GV Mầm non

HĐQĐ 60

DTTS

5

 

18

Lê Thị Oanh

22.03.1991

Nữ

Mường

Thôn Bắc Nặm, xã Giao An, huyện Lang Chánh

Thôn Chiềng Lằn, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh

HĐQĐ 60

CN

GD MN

GV Mầm non

HĐQĐ 60

DTTS

5

 

19

Hoàng Thị Phương Thảo

04.5.1995

Nữ

Thái

Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh

Thôn Pọong, Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

20

Nguyễn Thị Thảo

27.5.1997

Nữ

Kinh

Xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân

Đội 3, Trung Thành, Lương Sơn, Thường Xuân

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

0

   

21

Hà Thị Thơm

11.7.1995

Nữ

Thái

Bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh

Bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

22

Phạm Thị Thơm

09.8.2000

Nữ

Thái

Xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

Bản Cháo Pi, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

23

Vì Thị Thu

10.9.1991

Nữ

Mường

Thị trấn Lang Chánh

Khu phố Chiềng Trải, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

24

Trần Thị Tình

23.5.1998

Nữ

Kinh

Cẩm Vân, Cẩm Thủy

Do Thượng, Cẩm Tân, Cẩm Thủy

 

GDMN

GV Mầm non

 

0

   

25

Hà Huyền Trang

08.6.1999

Nữ

Thái

Bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn

Bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

26

Hà Thị Trang

14.6.1990

Nữ

Thái

Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

Bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

DTTS

5

 

27

Hoàng Thị Trang

10.9.1999

Nữ

Kinh

Lương Sơn, Thường Xuân

Đội 3, Trung Thành, Lương Sơn, Thường Xuân

 

SP GDMN

GV Mầm non

 

0

   

28

Lê Huyền Trang

01.4.2000

Nữ

Kinh

Hoằng Hà, Hoằng Hóa

Khu phố Chí Linh, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

 

CN

GD MN

GV Mầm non

 

0

   

II

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III: (11 NGƯỜI)

               
 

Giáo viên Văn hóa: (06 người)

                 

1

Hà Thị Hường

06.6.1992

Nữ

Thái

Thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

Bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

 

CN

GD Tiểu học

GV Văn hóa

 

DTTS

5

 

2

Hà Thị Nhàn

25.5.1998

Nữ

Mường

Thôn Hang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước

Thôn 2, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc

 

CN

GD Tiểu học

GV Văn hóa

 

DTTS

5

 

3

Ngân Văn Tân

06.3.1994

Nam

Thái

Bản Pọong, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

Bản Pọong, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

 

CN

GD Tiểu học

GV Văn hóa

 

DTTS

5

 

4

Phạm Thị Thơm

27.10.1990

Nữ

Mường

Cao Thắng, Cao Thịnh, Ngọc Lặc

Thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

 

CN

GD Tiểu học

GV Văn hóa

 

DTTS

5

 

5

Bùi Thị Tình

12.9.1985

Nữ

Mường

Thôn Sơn Minh, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

Thôn Cui, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh

 

CN

GD Tiểu học

GV Văn hóa

 

DTTS

5

 

6

Nguyễn Thị Tươi

28.3.1999

Nữ

Kinh

Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa

Khu phố 4, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh

 

CN

GD Tiểu học

GV Văn hóa

       
 

Giáo viên Tiếng Anh: (03 người)

                 

1

Trần Thị Na

27.5.1999

Nữ

Kinh

Lương Sơn, Thường Xuân

Đội 1, Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân

 

ĐH

Ngôn ngữ Anh

GV Tiếng Anh

 

0

   

2

Đàm Thị Phước

28.8.1984

Nữ

Kinh

Tân Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa

Xóm 4, Thiệu Vận, Thiệu Hóa

 

ĐH

Tiếng Anh Sư phạm

GV Tiếng Anh

 

0

   

3

Nguyễn Thị Bảo Yến

17.7.1999

Nữ

Kinh

Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa

Khu phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

 

CN

SP Tiếng Anh

GV Tiếng Anh

 

0

   
 

Giáo viên Tin học: (02 người)

                   

1

Tạ Quốc Chiến

15.8.1985

Nam

Kinh

Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thị trấn Lang Chánh

 

ĐH

Tin học

GV Tin học

 

0

   

2

Lê Thị Hương

06.02.1982

Nữ

Kinh

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

Khu phố 2, Thị trấn Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

ĐH

Tin học

GV Tin học

 

0

   

THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH TẠI VÒNG 1,

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN LANG CHÁNH

                         

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Quê quán

Hộ khẩu thường trú

Trình độ
đào tạo

Chuyên ngành
đào tạo

Vị trí việc làm cần tuyển

Đối tượng ưu tiên theo quy định

Điểm ưu tiên cao nhất

Ghi chú

1

Lò Văn Hoành

19.9.1988

Nam

Thái

xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

Bản Ngày, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

Cử nhân

Công nghệ thông tin

Giáo viên Tin học

DTTS

5

Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiểu học theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


 

 

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục...(13/01/2023 2:47 CH)

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Tuấn Huê chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn...(14/11/2022 3:54 CH)

Thôn Bắc Nặm xã Giao An, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư(14/11/2017 2:23 CH)

Lãnh đạo huyện Lang Chánh thăm hỏi, động viên, gia đình bị thiệt hại do mưa đá và gió lốc gây ra(20/04/2016 8:55 SA)

Xã Yên Khương huyện Lang Chánh thành lập câu lạc bộ Pháp luật . (18/03/2016 9:49 SA)

Huyện Lang Chánh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.(17/02/2016 8:31 SA)

Kiểm tra tiến độ xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.(13/01/2016 4:42 CH)

Gian nam sự học tại điểm trường khu Húng xã Giao Thiện Huyện Lang chánh.(06/01/2016 3:42 CH)