Hồ sơ Chuyển đổi số huyện Lang Chánh

Hồ sơ Chuyển đổi số huyện Lang Chánh

Cập nhật lần thứ nhất: Xem chi tiết Hồ sơ chuyển đổi số huyện Lang Chánh tại đường liên kết bên dưới:

A. Nhóm chỉ số chung:

https://drive.google.com/drive/folders/13rjTonCB8xsj2G6eq-U9gKfnr4lbBoHd?usp=drive_link

B. Chỉ số về hoạt động:

https://drive.google.com/drive/folders/1ARrNzWOviomsg9ctEa_poUCbm1LXD3fG?usp=drive_link

 

UBND huyện Lang Chánh