Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Xem chi tiết Kế hoạch tại đường liên kết bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1u2TdGY32UjO2bZiLCHmFu5MKnLIFDCbM/view?usp=drive_link

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đường liên kết bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1eUWPoMSVfvcBw-xNcR39BjIt3rh_Z_si/view?usp=drive_link

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện