Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Lang Chánh

Xem thông tin chi tiết tại đây:

https://langchanh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/van-ban/v.aspx?uid=46

23_QĐ-UBND.pdf

Ngọc Thỏa Trung Tâm VHTT-TT&DL huyện