Xã biên giới Yên Khương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, xã Yên Khương đã tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó góp phần từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

 Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Yên Khương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng những mô hình mới và chủ động đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với những chủ trương hợp lý cùng cách làm hiệu quả, Yên Khương đã có những bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã đã chuyển đổi trên 190 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác như vầu trồng trên 182 ha, gần 10 ha cây soài keo, thời gian tới xã tiếp tục vận động bà con chuyển đổi cây không có giá trị kinh tế cao, sang cây ăn quả và dược liệu trên 10 ha

Cán bộ xã Yên Khương hướng bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi đúng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Yên Khương. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và duy trì và xây dựng bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Trong thời gian tới không chỉ phát triển mô hình trồng cây vầu, cây dược liệu, cây ăn quả mà cấp ủy chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, đưa nhiều mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất canh tác, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. 

Đình Toàn Đài TT-TH