Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
401 người đã bình chọn
372 người đang online

Truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa: (Phần 5)

Đăng ngày 29 - 01 - 2024
100%

TÁI LẬP HUYỆN LANG CHÁNH, ĐẢNG BỘ HUYỆN LÃNH ĐẠO KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, ỔN ĐỊNH KINH TẾ - XÃ HỘI, TẠO TIỀN ĐỀ BƯỚC VÀO THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1982 - 1985)

Nhằm từng bước đưa nền kinh tế - xã hội nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1982, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối chung và xác định từng chặng đường đi cho cách mạng Việt Nam. Trong đó, chặng đường trước mắt bao gồm những năm của thập niên 80 với những mục tiêu kinh tế - xã hội tổng quát đó là: Đáp ứng nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn định, tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH, chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác và chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của công nghiệp nặng trong chặng đường tiếp theo; hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN ở miền Nam, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN ở miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất XHCN trong cả nước; đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh trật tự. Nghị quyết cũng chỉ rõ: Tăng cường cấp huyện đúng với vị trí là kế hoạch, cấp ngân sách… trong thời kỳ mới, huyện phải xây dựng thành đơn vị sản xuất lớn, kết hợp công - nông - ngư nghiệp và lâm nghiệp.

  Để tạo ra những điều kiện thuận lợi mới cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội huyện Lương Ngọc, ngày 30 - 8 - 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 149 - QĐ/HĐBT chia tách huyện Lương Ngọc thành hai huyện: Ngọc Lặc và Lang Chánh theo địa giới hành chính trước khi sáp nhập hai huyện. Huyện Lang Chánh gồm 10 xã: Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang, Giao An, Giao Thiện, Quang Hiến, Tam Văn, Tân Phúc, Đồng Lương và Lâm Phú. Toàn Đảng bộ có 30 tổ chức cơ sở Đảng. Trụ sở UBND huyện đóng tại xã Đồng Lương. Cùng với tái lập huyện, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định tái lập Đảng bộ huyện Ngọc Lặc và Đảng bộ huyện Lang Chánh.

Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XIV xác định chủ trương tháo gỡ khó khăn, bước đầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, ổn định đời sống nhân dân

   Để triển khai chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ ngày 21 đến ngày 24 - 01 - 1983, Đảng bộ huyện Lang Chánh tổ chức Đại hội lần thứ XIV (tính cả 2 kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện Lương Ngọc). Nghiêm túc đánh giá tình hình hoạt động trong một nhiệm kỳ của Đảng bộ. Đại hội khẳng định: “Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn thử thách tập trung phát huy khả năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên và lao động. Đẩy mạnh sản xuất, giữ vững an ninh, quốc phòng, từng bước cải thiện đời sống nhân dân”. Nhìn chung, sản xuất, chăn nuôi được đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Qua gian nan thử thách cán bộ, đảng viên luôn vững vàng kiên định, Đảng bộ được kiện toàn củng cố, phong trào cách mạng của nhân dân xuất hiện nhiều nhân tố mới, đóng góp nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước ngày càng tăng. Điển hình như xã Lâm Phú năm 1981 đã bán cho Nhà nước 50 tấn thóc và 400 tấn màu quy thóc. Hằng năm cả huyện đã bán cho Nhà nước trên một triệu cây luồng và từ 4000 - 5000m3 khối gỗ (chưa tính phần đóng góp của các cơ sở lâm trường quốc doanh đóng trên địa bàn huyện).

Tuy nhiên, việc tổ chức lại sản xuất, bố trí lại lực lượng lao động chưa hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất cho các vật chất cho các lĩnh vực kinh tế còn hạn chế. Trình độ quản lý còn yếu kém, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh to lớn trên địa bàn nên sản xuất phát triển chậm, làm nghĩa vụ cho nhà nước nhiều năm chưa đạt yêu cầu, nhất là chỉ tiêu về thực phẩm. Vào thời điểm này kinh tế, xã hội của huyện Lang Chánh gặp nhiều khó khăn do sản xuất không phát triển, tình hình lương thực trong dân thiếu nghiêm trọng. Các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém nhiều, tổ chức quần chúng hoạt động lỏng lẻo. Chính quyền các cấp chưa phát huy được vai trò chuyên chính vô sản sâu sắc toàn diện, hiện tượng tiêu cực có chiều hướng phát triển.

Để khắc phục tình trạng trên, tại Đại hội, Đảng bộ đã nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới. Đại hội đã căn cứ vào đường lối chủ trương của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tế trong huyện đề ra cơ cấu kinh tế trên địa bàn là: Lâm nghiệp - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và lấy việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp làm nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mọi ngành, mọi cấp, lấy nông lâm kết hợp phương thức luân canh đất đồi, đất bãi, đẩy mạnh thâm canh đất ruộng đưa năng suất từ 2-3 tấn/ha một vụ, hạn chế đến mức thấp nhất việc đốt, phá rừng bừa bãi làm nương rẫy, phát huy thế mạnh của rừng.

Đại hội xác định mục tiêu chủ yếu cho từng ngành kinh tế như sau:

Về lương thực, năm 1983 phấn đấu đạt 9.000 tấn lương thực, đến năm 1985 đạt 10.000 tấn làm nghĩa vụ cho Nhà nước từ 1.000 - 1.500 tấn lương thực, mức lương thực bình quân đầu người đạt từ 270 - 300kg/năm.

   Về chăn nuôi, từ năm 1983 - 1985 đàn trâu đạt từ 6.000 - 7.000 con; đàn bò đạt từ 1.000 - 2.000 con; đàn lợn đạt từ 7.000 - 10.000 con; đàn dê đạt từ 500 - 2.000 con. Bán cho Nhà nước hàng năm từ 40 - 50 tấn thịt lợn hơi và từ 200 - 300 con trâu bò.

   Về xuất khẩu, phấn đấu trồng từ 50 - 100 ha ớt, gừng, thầu dầu, mỗi năm đạt từ 8 - 10 tấn ớt khô và từ 20 - 30 tấn thầu dầu xuất khẩu. Cây quế trồng từ 300 - 500 ha, cây trẩu trồng từ 100 - 200 ha, để đảm bảo đến 10 năm sau có hàng xuất khẩu.

   Về lâm nghiệp, chặn đứng nạn phá rừng, đẩy mạnh trồng rừng, nuôi trồng bảo vệ diện tích rừng hiện có. Kết hợp nông - lâm để trên những diện tích đất rừng được sử dụng có 3 loại sản phẩm, lương thực, gỗ, thịt. Cụ thể là từ 1983 - 1985 phải trồng mới 1.500 ha luồng, 450 ha trẩu, 500 ha cây ăn quả, ươm 5 ha giống quế, khai thác khoảng 1.800.000 cây trồng, 1.200m3 khối gỗ.

   Cùng với kinh tế, Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 22 đồng chí. Bầu đồng chí Hoàng Thi làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Nhình làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Hà Đăng Thông làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV

Dưới ánh sáng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV và các Nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực thực hiện, phấn đấu tạo ra những giá trị mới trên tất cả các lĩnh vực.

 Về Kinh tế

Để thúc đẩy kinh tế phát triển, ngày 23 - 3 - 1983, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về sửa chữa lệch lạc trong việc thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nghị quyết chỉ rõ: Việc thực hiện khoán mới chưa tốt nhưng đã đem lại kết quả to lớn. Vì vậy, để khắc phục tình trạng khoán trắng, Huyện ủy đã chỉ đạo Hợp tác xã phải đảm nhận sáu khâu trong sản xuất, đó là tổ chức làm giống cung cấp cho xã viên, tổ chức làm đất (cày, bừa), đảm bảo thủy lợi, thủy nông, cung cấp phân bón, phòng trừ sâu bệnh, tổ chức bảo vệ rừng, bảo vệ hoa màu và thu mua sản phẩm, đối với các hộ trồng rừng và bảo vệ rừng cần được cung cấp lương thực. Đối với chăn nuôi trâu, bò cần phải khoán chăn nuôi cho hộ xã viên theo định mức công điểm. Nếu trâu bò sinh sản 2 con, xã viên được 1 con, nếu sinh sản được con thứ 3 là phần xã viên. Đối với khoán rừng, cần giao đất, giao rừng cho từng hộ gia đình trồng rừng, chăm sóc, bảo quản và phải bảo đảm quyền lợi cho lao động làm nghề rừng. Việc khai thác, tiêu thụ lâm sản giao cho Hợp tác xã quản lý.

Với cơ cấu nông - lâm - tiểu thủ công nghiệp, theo hướng nông lâm kết hợp, huyện lấy lâm nghiệp và chăn nuôi đại gia súc làm mũi nhọn phát triển, lấy lương thực làm cơ sở vững chắc để phát triển. Toàn huyện với diện tích lúa nước 1.200 ha, do biết thâm canh và coi trọng phát triển cây màu nên đã cơ bản giải quyết được vấn đề lương thực cho 37.000 nhân khẩu và đóng góp cho Nhà nước. Năm 1984 diện tích gieo trồng đạt 4.195 ha, đến 1985 là 4.629 ha. Năm 1983, lương thực đạt 8.161 tấn, đến năm 1985 tăng lên 9.948 tấn, tăng 1.787 tấn, làm nghĩa vụ lương thực trên 1.000 tấn (năm 1985 đạt 1.447 tấn), bán cho các huyện hàng trăm tấn sắn, ngô và lúa (có hộ bán từ 4 - 5 tạ thóc, bán từ 3 -  4 tấn sắn). Điển hình về phát triển sản xuất là Chòm Pượn (xã Tân Phúc), Giàng Vìn (xã Trí Nang), Chòm Chiếu (xã Quang Hiến) đã đạt 25 - 30 tạ/ha. Các Hợp tác xã trong huyện đã đưa giống mới vào sản xuất đại trà (chiếm 70 - 80% diện tích canh tác) cho năng suất cao như: Chiềng Nang (Giao An), Chiềng Ban (Quang hiến), Chiềng Ngày (Lâm Phú). Riêng xã Lâm Phú đã làm nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước cao nhất, có năm đạt 250 tấn thóc, bằng 1/4 tổng số thóc toàn huyện. Diện tích trồng cây công nghiệp chưa lớn nhưng đã đưa được một số loại mới vào sản xuất: Trồng lạc ở Hợp tác xã Chiềng Chải, Hợp tác xã Chòm Bàn (Quang Hiến), Chòm Trô, Bắc Nậm (Giao An), Chòm Khụ Ba (Giao Thiện)… đã tạo ra nguồn hàng xuất khẩu.

 Trong chăn nuôi: Thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy, đàn trâu bò được phục hồi lại, phát triển mạnh ở vùng cao như xã Lâm Phú có 1.800 con, Yên Khương, Yên Thắng có hàng ngàn con. Năm 1985, đàn trâu bò tăng hơn năm 1983 là 30%, đàn dê tăng hơn 5 lần; đàn lợn tuy bị dịch bệnh nhưng vẫn phát triển cả về tổng đàn và trọng lượng, năm 1983 là 4.600 con, năm 1985 là 6.000 con. Nét mới là ý thức sản xuất hàng hóa trong chăn nuôi của nhiều hộ gia đình nâng cao, có hộ xuất chuồng từ 4 - 5 tạ lợn hơi.

Lâm nghiệp được xác định là thế mạnh của huyện. Đảng bộ đã lãnh đạo phát triển sản xuất lâm nghiệp theo quy hoạch, đã kết hợp nông - lâm chặt chẽ và hiệu quả. Trồng luồng của tập thể năm 1983 được 200 ha, năm 1984 được 270 ha, năm 1985 là 470 ha, đã tích cực ngăn chặn nạn đốt phá rừng làm nương rẫy bừa bãi; tích cực trong việc giao đất, giao rừng. Việc trồng luồng, trồng cây lấy gỗ quý như: lát, xoan được mở rộng. Một số loại cây mới được đưa vào sản xuất (lâm trường trồng cây mỡ, các hợp tác xã trồng cây trẩu), toàn huyện đã trồng hàng vạn cây quế. Phương châm lấy ngắn nuôi dài, kết hợp giữa trồng rừng, trồng luồng với chăn nuôi và trồng cây lương thực đã đem lại giá trị kinh tế - xã hội to lớn.

Trong 3 năm (1983 - 1985), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân huyện Lang Chánh đã tích cực xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo phương châm “Kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, nhiều công trình giao thông nông thôn, nhiều công trình thủy lợi nhỏ, hệ thống trường học, trạm xá, các công trình trụ sở cơ quan, trạm điện, nhà dân được nâng cấp và xây mới. Giá trị tài sản cố định trên địa bàn huyện tăng nhiều lần so với thời kỳ trước đó… Tuy nhiên, việc đầu tư còn phân tán, chất lượng công trình hạn chế, tình trạng lãng phí, tiêu cực còn xảy ra, một số công trình làm xong giá trị sử dụng thấp.

Về văn hóa - xã hội

Là một huyện vừa được tái lập, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Lang Chánh vẫn chăm lo phát triển văn hóa - xã hội. Năm 1983, toàn huyện đã tập trung công sức, kinh phí xây dựng lại trường Trung học phổ thông, năm 1983 có 180 em học sinh, đến năm 1985 tăng lên 450 em. Đã đầu tư xây dựng lại hệ thống trường học, bệnh xá, bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các lĩnh vực truyền thanh, nhiếp ảnh, chiếu bóng, phát hành sách báo được trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và tích cực hoạt động phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Các cơ quan văn hóa đã kết hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính đấu tranh chống mê tín dị đoan, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới tươi vui, lành mạnh, hữu ích. Công tác phòng bệnh đã được quan tâm, hạn chế dịch bệnh. Quan tâm đến các đối tượng chính sách như thương binh, bệnh binh, hưu trí giúp cho các đối tượng an tâm, phấn khởi và ngày càng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

 Về quốc phòng - an ninh

Sau chiến tranh biên giới, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu phá hoại nhiều mặt công cuộc cách mạng của dân tộc ta. Chúng sử dụng lực lượng tình báo tung vào nội địa nắm bắt thông tin, tìm cách liên hệ với các phần tử chống đối chế độ, gây mâu thuẫn nội bộ, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp lực lượng âm mưu bạo loạn. Chúng tiến hành bao vây cấm vận phá hoại làm suy yếu nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội của chế độ mới… Nhận thức đúng đắn âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, thực hiện nghiêm túc và triệt để các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng phòng tuyến chiến đấu, xây dựng phòng tuyến bảo vệ khu vực biên giới, trấn áp tội phạm hình sự, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Trong công tác quốc phòng, đã rà soát lại phương án tác chiến xây dựng phòng tuyến biên giới; quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: năm 1983 có 4 đại đội, trung đội; năm 1985 có 7 đại đội, trung đội. Thực hiện tốt cuộc diễn tập quân dự bị. Hằng năm, Đảng bộ và nhân dân huyện Lang Chánh đã tiễn đưa hàng trăm thanh niên ưu tú vào bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân.

 Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Là một huyện mới được tái lập, cùng với những thuận lợi là những khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng bộ phải phấn đấu khắc phục. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể và bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phát triển đảng viên, xóa điểm trắng không có sự lãnh đạo trực tiếp của cơ sở Đảng và kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, cất nhắc, bổ sung đội ngũ cán bộ dân chính Đảng từ huyện đến cơ sở, đảm bảo cho hệ thống chính trị hoạt động thông suốt và hiệu quả. Trong 3 năm (1982 - 1985), các cấp ủy Đảng đã kết hợp chặt chẽ công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; có 96% đảng viên tiến hành sinh hoạt tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân. Nâng cao đạo đức, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua phong trào cách mạng, Đảng bộ đã kết nạp hàng trăm đảng viên mới, xây dựng hàng chục chi bộ cơ sở. Công tác cán bộ được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh trưởng, phó của cấp huyện quản lý. Đề bạt hàng trăm cán bộ cho các ngành, các cấp.

Để tăng cường củng cố hệ thống chính quyền, Huyện ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức như Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng quyền hạn của mình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động được tăng cường từ huyện xuống cơ sở… đã tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên vượt qua khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh, đóng góp công sức, trí tuệ để lao động, sản xuất và học tập, nỗ lực phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh xứng đáng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công cuộc lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương.

 Mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Qua phân loại, tỷ lệ đảng viên đạt loại tốt, cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng, Đảng bộ, chi bộ yếu kém giảm thấp. Tiêu biểu trong số đó là xã Lâm Phú được công nhận là xã vững mạnh, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Hệ thống Hợp tác xã, hệ thống xí nghiệp, trạm trại đã có đủ cán bộ lãnh đạo điều hành quản lý. Nhìn chung, mọi mặt hoạt động trong hệ thống chính trị nhịp nhàng, hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong giai đoạn 1975 - 1985, Đảng bộ huyện Lang Chánh cũng còn có những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là: Nền kinh tế của huyện nhà chưa chuyển biến mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của huyện. Cây luồng là cây thế mạnh vẫn chưa được khôi phục và phát triển đúng tiềm năng. Diện tích luồng, nứa vẫn giảm sút, rừng bị khai thác bừa bãi, nghèo kiệt; sản lượng hoa màu giảm sút, mô hình vườn rừng, vườn cây ăn quả trong gia đình xã viên phát triển còn hạn chế. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng vẫn còn những hạn chế trong việc tổ chức chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, một bộ phận cán bộ, đảng viên phân vân lo lắng trước hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Vai trò quản lý điều hành của chính quyền, đặc biệt là quản lý kinh tế còn nhiều yếu kém, bất cập, do vậy đã bỏ lỡ nhiều thời cơ tốt để tạo thế, tạo đà, tạo lực phát triển. Về nông nghiệp, vấn đề lương thực tuy có tiến bộ nhưng chưa thật vững chắc, thu nhập bình quân đầu người về lương thực còn thấp, sản xuất hoa màu vẫn bị coi nhẹ. Thương nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm và bộc lộ nhiều mặt tiêu cực. Hàng hóa khan hiếm lại bị tiểu thương móc ngoặc với cán bộ, nhân viên thương nghiệp rút hàng của Nhà nước bán ra chợ đen với giá cao. Trong khi đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân hết sức khó khăn, nhiều mặt hàng thiết yếu như muối ăn, dầu thắp, quần áo, giấy bút học sinh, thuốc chữa bệnh đều thiếu. Do đó, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng như đường, điện, trường, trạm chưa đáp ứng tối thiểu cho việc phát triển sản xuất, tổ chức, cải thiện đời sống; chưa có một cơ sở sản xuất công nghiệp để phục vụ thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp tại chỗ.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Việc chăm lo nguồn lực con người và nâng cao trình độ dân trí cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kinh tế, chuyên môn còn bất cập; chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của giáo dục - đào tạo, chưa xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, dẫn đến những hạn chế trong phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Trong công tác xây dựng Đảng: Tuy đã có nhiều chuyển biến, nhưng chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chưa được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng, chưa ngang tầm với vị trí, trách nhiệm.

Về quốc phòng, an ninh: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhận thức về chiến tranh phá hoại nhiều mặt còn nông cạn, hời hợt, việc củng cố nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang còn hạn chế, nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân chưa rõ…

Bên cạnh đó, trình độ dân trí, trình độ tổ chức quản lý kinh tế chưa cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - văn hóa ở một huyện vùng cao còn nghèo nàn, lạc hậu… dẫn đến nền kinh tế - xã hội của huyện cũng như cả nước khủng hoảng kéo dài, đời sống các tầng lớp nhân dân khó khăn; hiện tượng tiêu cực xảy ra ở nhiều nơi, niềm tin của một bộ phận quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước suy giảm. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện Lang Chánh phải tiếp tục đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, tìm tòi, đổi mới, ổn định và cải thiện từng bước đời sống nhân dân.

Có thể nói, sau 3 năm tái lập huyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh đã tích cực phấn đấu đẩy lùi từng bước những khó khăn, thách thức; tích cực xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật tạo ra những điều kiện cơ bản thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển và đã tạo những thành quả mới to lớn. Song xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện các thế lực thù địch ra sức phá hoại nhiều mặt, cộng thêm cơ chế tập trung quan liêu bao cấp từ thời chiến kéo dài đã trở thành lực cản, dẫn đến nền kinh tế - xã hội của huyện nhà cũng như của tỉnh và cả nước khủng hoảng kéo dài, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, niềm tin của nhân dân với Đảng giảm sút. Do vậy, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện nhà cần tích cực hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng để mang lại sự phát triển cho toàn huyện trên mọi lĩnh vực.

Trong 10 năm (1975 - 1985), Đảng bộ huyện Lang Chánh đã tổ chức lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, đồng sức, đồng lòng tranh thủ hoàn cảnh mới, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết được một phần quan trọng bức thiết về lương thực, thực phẩm, ổn định sản xuấn, ổn định đời sống, ra sức thi đua khôi phục phát triển kinh tế - văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực kinh tế, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

Những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân huyện Lang Chánh đạt được đã tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện mới để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo toàn dân bước vào thời kỳ mới: Thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phần 6: Sẽ tiếp tục được cập nhật

<

Tin mới nhất

Đảng bộ huyện Lang Chánh 75 năm xây dựng và trưởng thành(31/01/2024 11:02 SA)

Truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa: (Phần 5)(29/01/2024 5:48 CH)

Truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa: (Phần 4)(09/01/2024 3:18 CH)

Truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa: (Phần 3)(28/12/2023 3:28 CH)

Truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa: (Phần 2)(20/12/2023 6:51 CH)

HUYỆN LANG CHÁNH - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TRUYỀN THỐNG - VĂN HÓA, CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ PHÁT...(18/12/2023 10:29 SA)

Truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa: (Phần 1)(18/12/2023 9:26 SA)

Huyện Lang Chánh sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác...(18/04/2024 7:55 SA)

Hơn 100 hộ dân xã Tân Phúc tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng và chăm...(18/04/2024 7:52 SA)

Lễ Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và...(17/04/2024 5:29 CH)

Quý I năm 2024 huyện Lang Chánh đón 36 nghìn lượt khách du lịch(17/04/2024 9:55 SA)

Hội nghị sơ kết cấp ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024(16/04/2024 5:56 CH)

Gần 1200 học sinh trường Trung học phổ thông Lang Chánh tham gia sàn giao dịch việc làm(16/04/2024 11:14 SA)

Lang Chánh: Tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an...(15/04/2024 3:54 CH)

Sôi nổi hội thi "Gia đình bé với an toàn giao thông" tại trường mầm non Tam Văn(13/04/2024 5:06 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,...(12/04/2024 6:59 CH)

Hơn 1000 cán bộ, Nhân dân và học sinh huyện Lang Chánh tham gia chạy Việt dã năm 2024(12/04/2024 4:40 CH)

Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II, tổ chức Chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” và kỹ năng phòng...(12/04/2024 4:31 CH)

Lang Chánh: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai...(12/04/2024 3:28 CH)

°